ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ: Απορρίμματα & επιχορηγήσεις Εδεσσαϊκού και Αερωπού

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αύριο, Τρίτη 26 Απριλίου, στις 12 μ., θα συνεδριάσει, δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Εδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα εξής θέματα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας με την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την Εναλλακτική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Αποδοχή επιχορήγησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF)».

Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ. αριθ. 8, 98 και 23 αγροτεμαχίων στον οικισμό Αγ. Φωτεινής της Κοινότητας Φλαμουριάς του Δήμου Έδεσσας.

Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας».

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας οδού Μεσημερίου – Φλαμουριάς» (Α.Μ. 45/2017).

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Βεγορίτιδας» (Α.Μ. 18/2019).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιστήριξη και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας» (Αριθ. Μελ. 14/2019).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «κατασκευή ορύγματος επενδεδυμένης τάφρου στην είσοδο του οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου» (Αριθ. Μελ. 7/2020).

Τροποποίηση της αριθμ. 105/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου του Δήμου Έδεσσας».

Εξειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ».

Εξειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Έδεσσας «ΑΕΡΩΠΟΣ».