Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας (5/9) – Συζητά για προσλήψεις

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέα τακτική επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 2 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
 Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 155/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 Λήψη απόφασης σχετικά με την ανταλλαγή θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Αριδαίας  
(αριθ. πρωτ. 14080/10-8-2023 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007 (ΦΕΚΑ’143) όπως ισχύει
 Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 (τακτικό προσωπικό) 
 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024 
 Έγκριση επέκτασης του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλμωπίας 
 Παραχώρηση δημοσίου κτήματος ΑΒ 4717 (Ο.Τ. 114) που βρίσκεται στην Αριδαία του Δήμου Αλμωπίας. 
 Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Μελέτη Υδραυλική Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας”. 
Λήψη απόφασης για την κοπή πέντε (5) δέντρων που βρίσκονται εντός αδιάνοικτου τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 4 και 8 του συνοικισμού Άνω Ροδωνιάς της Κοινότητας Πιπεριάς του Δήμου Αλμωπίας. 
Εξέταση της υπ’ αριθ. 2/2023 Απόφασης Τ.Σ. Λουτρακίου περί Γνωμοδότησης αναφορικά με το αριθ. πρωτ. 4132999(556)/15-6-2023 ΠΕΤ 2305948826 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου Μ.ΥΗ.Ε. επί του ρέματος Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου Δ.Αλμωπίας 
 Εξέταση αιτήματος του συλλόγου ΦΟΑ Αριδαίας για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας για τις προπονήσεις του συλλόγου. 
 Εξέταση αιτήματος του συλλόγου ΦΟΑ Αριδαίας για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Εξαπλατάνου για τις προπονήσεις του συλλόγου. 
 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
 Έγκριση της με αριθ. 24/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 
 Έγκριση της με αριθ. 36/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ περί αποστολής αιτήματος προς το Δήμο Αλμωπίας για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2022. 
 Διαγραφή ή μη χρεών οφειλέτη του Δήμου Αλμωπίας κατόπιν γνωμοδότησης νομικού. 
(αριθ. πρωτ. 13836/8-8-2023 εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ