Εργα, επιχορηγήσεις, εκμισθώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Aύριο, Τρίτη 26 Απριλίου και ώρα 20:00, θα συνεδριάσει, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.3852/2010.

Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου – δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «Καλαμποκιές» Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Ε Κύρρου του Δ.Πέλλας, πρ/σμού: 336.127,22€ Α.Μ. 39/2018.

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 29/2012

Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας 2020, Α.Μ. 9/2020.

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών τκιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας.

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C., με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.447.000,00€ Α.Μ. 1/2019.

Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «VODAFONE – Πάναφον Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Υπογείου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγράφου.

Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.

Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος (πάσης φύσεως αμοιβών φορέων Γενικής Κυβέρνησης) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.

Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.

Εκμίσθωση αστικού ακινήτου

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων