Επιδοτήσεις: 49 εκατ. για επενδυτικά σχέδια στον πράσινο αγροτουρισμό

Αγροτικά

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός» της δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, το υποέργο αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Ενόψει της έναρξης υποβολής προτάσεων, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του υποέργου.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος του υποέργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους:

1. Τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

2. Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

3. Τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

4. Την αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και την υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Στο πλαίσιο του υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός» επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα, είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.

Οι πρώτες ύλες προέρχονται:

– Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος ή από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος.

Επισημαίνεται ότι αυτή η υποχρέωση ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).

• Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

• Αυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

• Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

• Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης ξεπερνάει τα 49 εκατ. ευρώ. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000€ έως 7.500.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από 500.000€ έως 12.500.000€ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνάει την 31η Μαΐου 2025.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 19.7.2022 έως και 30.9.2022.

Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

kathimerini.gr