ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 Για την Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.4643/2019)

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις Ελλάδα Νέα Στήλες

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34/2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο Νομό Πέλλας και συγκεκριμένα: ενός (1) Υπαλλήλου Γραφείου (Πτυχιούχο Διοικητικού Λογιστικού ΠΕ), δύο (2) Υπαλλήλων Γραφείου (Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ) και έξι (6) Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ, για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Έδεσσας που εδρεύει στο Νομό Πέλλας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών για όλες τις ειδικότητες πλην των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ που το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 45 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ», το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας] θα γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ A.E. ΣΟΧ 1/2024 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση Περιοχή Έδεσσας, Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κας Δουρβάνη Β. ή κας Κούτσαρη Μ. (τηλ. Επικοινωνίας 2381050144-2381050143), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα μόνο αρχείο μορφής PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση V.Dourvani@deddie.gr και με κοινοποίηση M.Koutsari@deddie.gr
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Β. Δουρβάνη, (τηλ. Επικοινωνίας: 23810 50144) ή κα Μ. Κούτσαρη (τηλ. Επικοινωνίας: 23810 50143)
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 93, ΕΔΕΣΣΑ