ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Εδεσσα Κοινωνία - Lifestyle Νέα

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδος ενημερώνουν τους δημότες ότι ξεκινά η διαδικασία χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α. για το έτος 2024.

Ημερομηνία λήξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024 και η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα δελτία θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία της εκδόσεως τους μέχρι την 31/12/2024.

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

✔️ Αίτηση του Ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου στα ΚΕΠ .
✔️ Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
✔️ Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση Α.Μ.Ε.Α. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. μπορούν προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης Επιδόματος. Στην Βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.
✔️ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
✔️ Για την έκδοση νέας κάρτας 2 πρόσφατες φωτογραφίες
✔️ Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας τελευταίου φορολογικού έτους
✔️ ΑΜΚΑ
✔️ Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί ακριβής διεύθυνσης του τόπου διαμονής και ότι δεν έχει εκδοθεί και παραληφθεί στο όνομα του αιτούντα Δελτίο Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ
✔️ Για τους υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ