ΟΕΕ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ: Προς τη σωστή κατεύθυνση οι βελτιώσεις της Κυβέρνησης

Οικονομία

Τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτα νοικοκυριά, και τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόνισε ότι το ανανεωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργεί κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών και διεθνών εποπτικών αρχών, καθιερώνοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο αρχών. «Εξίσου σημαντική, είναι και η τροποποίηση σε σχέση με το σχέδιο της διαβούλευσης, αφού η πενταετής παραγραφή θα καλύπτει μόνο τις αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι το ποινικό σκέλος».

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη ρύθμιση για το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, «ιδιαιτέρως σήμερα, όπου οι ανατιμήσεις έχουν περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ΟΕΕ είχε εκφράσει την άποψη, να δίνεται η δυνατότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά να επανακτούν την κυριότητα της κατοικίας τους, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, είπε ότι οι βελτιώσεις της Κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού θα μειωθεί ο λογαριασμός για τους περισσότερους συμπολίτες μας, ενώ και οι δόσεις αυξάνονται σε 10.

Ταυτόχρονα, όμως, επισήμανε τα εξής:

Το ΟΕΕ προτείνει να καταργηθεί πλήρως η προσαύξηση φόρου για οποιαδήποτε αξία περιουσίας ακινήτων και να εφαρμοστεί ενιαίος φόρος της αξίας για όλα τα επίπεδα.

Ορθά καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και για τα ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Προτείνεται η αυτόματη μετάπτωση και διόρθωση της δήλωσης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως από τον φορολογούμενο, σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων. «Το Δημόσιο έχει όλα τα δεδομένα και μπορεί να διορθώσει οίκοθεν ό,τι είναι απαραίτητο».  

Για τους μακροχρόνια άνεργους και τους πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, που κατέχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία μικρότερη των 100.000 ευρώ και η οποία δεν τους επιφέρει επιπλέον εισόδημα, να δίνεται απαλλαγή ή μείωση επί του φόρου σε μεγάλο ποσοστό.  

Στις μικρές πόλεις της επαρχίας και στα απομακρυσμένα χωριά, για ενίσχυση της αποκεντρωμένης διοίκησης, να δίνεται μείωση στην τιμή ζώνης επί της αξίας που υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ ως κίνητρο για να μείνουν στο τόπο τους οι μόνιμοι κάτοικοι με μικρότερο κόστος ζωής.

Να δοθεί κίνητρο στην εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση 10% επί του συνόλου.