ΔΗΚΕΔΕ: Προσλήψεις δύο (2) γυμναστών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ε.)
κ. Γαρέφη & Περδίκα 1
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα      
Τηλ.: 2381023101      
Fax: 2381024359      
www.edessacity.gr
ΕΔΕΣΣΑ 27/05/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 572
Α.Δ.Α.: 9Ω4ΩΟΚΟ4-ΨΕΜ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’ /11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 
5. Την με αριθ. 09/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο 11072 18/02/2020 (Α.Δ.Α. Ω840ΜΤΛ6-Τ2Π) του ΥΠ.ΕΣ. με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου»  
6. Την υπ’ αρίθμ. 2119 26/02/2021 εισηγητική Έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που εισηγείται θετικά στην ικανοποίηση του αντίστοιχου αιτήματος.  
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 38749/24.5.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΦΗ946ΜΤΛ6-4Ψ5) περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 
8. Την με αριθ. 31/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, με θέμα: «Επικαιροποίηση του αριθμού θέσεων και της χρονικής διάρκειας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου για τις θέσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (άρθρο 48 του Ν.4325/2015) – Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης». 
10. Το ΦΕΚ 1093/Β’ /02-06-2011 περί συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Έδεσσας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)». 
11. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.  
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 213/17-02-2020 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στον Έδεσσα Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Εικόνα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός Θέσης: 101 & 102 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας Κολύμβησης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας Υγρού στίβου ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών και για τον κωδικό θέσης 101 & 102 θα ασχοληθούν με την εκμάθηση και εκπαίδευση ατόμων στην κολύμβηση και πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνες δηλώσεις (2).  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια τυπικά προσόντα και ακολουθούν οι υποψήφιοι της Α’ Επικουρίας.  
Ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
1. Εμπειρία (βεβαίωση εμπειρίας συνοδευόμενη από αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα, ή δελτία παροχής υπηρεσιών) για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης X 10 μονάδες Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία που θα προσμετρηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί ύστερα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.  
2. Ανεργία (βεβαίωση ΟΑΕΔ) για κάθε πλήρη μήνα και έως 12 μήνες Χ 10 μονάδες  
3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 5 μονάδες (το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία)  
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.edessacity@gmail.com 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακούς τόπους της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr Η παρούσα, καθώς και τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.edessacity.gr και www.dimosedessas.gov.gr  
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ιατρίδου Αναστασία