728 x 90

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

img

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Σκύδρα 11-01-2021
Αρ. Πρωτ. 176  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Η Δήμαρχος Σκύδρας 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 419.935,92 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
Οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 
Ταχ.Κωδ.: 58500 
Τηλ.: 23813-51802 
Telefax: 23810-82887 
E-mail: d_skydras@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.skydra.gr 
Κωδικός NUTS: GR124 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Σκύδρας, 2ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα – 58500, τηλεφ. 23813-51851, Λιάμπας Αθανάσιος).  

3. Κωδικός CPV: 09132100-4 & 09134100-8 & 09135100-5 και 09211820-5  
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/: GR 124 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών για τα οχήματα – μηχανήματα και τα κτίρια του Δήμου Σκύδρας, τα οχήματα και τους παιδικούς σταθμούς του ΕΦΑΚΠΠ Δ. Σκύδρας και τα σχολικά κτίρια Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης. 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης έως 4 μήνες χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (προμήθεια υγρών καυσίμων ή/και λιπαντικών) και είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους θα πρέπει, υποχρεωτικά, ο ανάδοχος της προμήθειας να φροντίσει ώστε η τροφοδοσία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σκύδρας και των Νομ. Προσώπων του με υγρά καύσιμα κίνησης, να πραγματοποιείται σε πρατήριο που βρίσκεται είτε εντός των ορίων του Δήμου Σκύδρας είτε σε απόσταση μέχρι δέκα (10) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου, (πόλη της Σκύδρας). 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 
α) Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Σκύδρας, εκτιμώμενης αξίας 152.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%,  
β) Προμήθεια υγρών καυσίμων του ΕΦΑΚΠΠ Δήμου Σκύδρας, εκτιμώμενης αξίας 16.368,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, 
γ) Προμήθεια υγρών καυσίμων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σκύδρας, εκτιμώμενης αξίας 108.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και  
δ) Προμήθεια υγρών καυσίμων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σκύδρας, εκτιμώμενης αξίας 50.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 
ε) Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Σκύδρας, εκτιμώμενης αξίας 11.890,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα ανωτέρω τμήματα. 

9. Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται στο 0,5% του προϋπολογισμού του τμήματος/τμημάτων της προσφοράς (άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης). 

10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2021 και ώρα 09.00 π.μ. (Έναρξη διαδικασίας την 12/02/2021). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι τις 19/08/2021 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Σκύδρας με 203.223,60 Ευρώ. Επίσης χρηματοδοτείται με 20.296,32 Ευρώ από το Ν.Π. ΕΦΑΚΠΠ του Δήμου Σκύδρας, με 133.920,00 Ευρώ από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου και με 62.496,00 Ευρώ από την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας. 

14. Προσφυγές σύμφωνα με άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Σκύδρας (www.skydra.gr). 
H Δήμαρχος Σκύδρας  
Ιγνατιάδου Αικατερίνη

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Ετικέτες