728 x 90

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου -δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ»Τ.Κ Πλαγιαρίου, Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας

img

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

Ημερομηνία 12/01/2020  
Αρ. Πρωτ. 600  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4  
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»  
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»  
ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου -δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ»Τ.Κ Πλαγιαρίου, Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
1. Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου -δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ»Τ.Κ Πλαγιαρίου, Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 336.127,22 € (με ΦΠΑ), με cpv 45232120-9. 
2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0016032248 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr. 
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ 
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 04/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού είναι η 11/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονι¬κή φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημε¬ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδι¬κασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ¬νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. 
9. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέ¬σεις του νόμου αυτού. 
10. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
10.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4412/2016,υπο τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ.1 & 3 του N.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτε¬ται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πο¬λυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
10.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
10.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (5.425,00€) χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
13. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 " με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
14. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2020ΣΕ08210008 
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή. 
Ο Δήμαρχος Πέλλας 
Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Ετικέτες