728 x 90

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

Θεσσαλονίκη 22.04.2021 
Αρ. πρ. 5745 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 404020810, ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 54626, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr, Τηλέφωνο: +30 2311236100, Φαξ: +30 2311236100,  http://www.fodsakm.gr 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://fodsakm.gr/ 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://publicworks.eprocurement.gov.gr 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Αριθμός αναφοράς: 12/2021 
Ο τόπος κατασκευής είναι: ο Δήμος Πέλλας, θέση «Κρητικός», Κωδικός NUTS: EL524 Πέλλα 
CPV: 45222110: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του. H λεκάνη της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ θα έχει έκταση 35 στρέμματα και η ελάχιστη χωρητικότητά της θα είναι 800.320 m3, ενώ θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 28 έτη. 
Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει: 
• Την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β’ φάσης 
• Την αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΣ 
• Την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. 

Συνολικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής: 
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΜΑΔΑ 3: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές  

II.Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 5.201.612,90 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ24% (6.450.000,00€ με ΦΠΑ24%), και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών: 3.774.975,46€  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 679.495,58€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 668.170,66€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες: 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 28.971,20€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας της εγκατάστασης.  

II.Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου περιλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, ορίζεται σε δεκαοκτώ οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δώδεκα (12) μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου και οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία του.  

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις  
Εγγύηση συμμετοχής:  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΔYO ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (102.450 € ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 
Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Τίτλος Πράξης «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Γιαννιτσών» - Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5067825. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Συλλογικής απόφασης Ε2751, Κωδικός Πράξης Συλλογικής απόφασης:  2021ΣΕ27510004) 

ΙΙΙ Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

O οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της διακήρυξης, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης 
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του 22.Β της διακήρυξης, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 

III.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
-α) Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 
• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019  
• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019  

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον: 
• στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 έως ότου ισχύει και αντίστοιχα, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή να αναλάβουν την εκτέλεση μέρους σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένοι υπεργολάβοι, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα όρια που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 64, σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, του Π.Δ. 71/2019. 

β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών 4.000.000,00 €. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
α) Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 
• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019 
• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019 

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον: 
• στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) οι οικονομικοί φορείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει έναν (1) τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ χωρητικότητας 800.000 m3 
Με τον όρο «κατασκευάσει» εννοείται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του κυττάρου και να έχει εκδοθεί είτε βεβαίωση περαίωσης είτε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του κυττάρου ΧΥΤΑ/Υ. 

ΤΜΗΜΑ IV 
Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΝΑΙ 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 03/06/2021, Τοπική ώρα: 15:00 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: ΕΞΙ (6) (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 09/06/2021, Τοπική ώρα: 10:00 
Τόπος: Οδός: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ.Κωδ.: 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης. 
Πόλη: AΘΗΝΑ 
Ταχ. κωδικός: 18233 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ταχ. διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ταχ. κωδικός: 54626 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr 
Τηλέφωνο: +30 2311236100 
Φαξ: +30 2311236100 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fodsakm.gr 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας, απεστάλη ήδη Επίσημη Εφημερίδα  της Ε.Ε.  στις 21.04.2021 (2021-053604) προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)  

Θεσσαλονίκη 22.04.2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ