ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ 23 ΘΕΜΑΤΑ (28/2)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας. 
Ανανέωση Νομιμοποίησης και Ορισμός Εκπροσώπων για την κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος του Δήμου Αλμωπίας και όλων των έργων ΠΔΕ ετών 2024 -2028. 
Μερική Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/2024 Απόφασης Δ.Σ. – Ανανέωση Νομιμοποίησης και Ορισμός Εκπροσώπων για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες ετών 2024-2028. 
Σύσταση Επιτροπής κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για αστέγους (σχετ.διάταξη άρθρο 10 παρ.1 ΚΥΑ Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016) 
Σύσταση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων προγραμμάτων παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ 21/22.01.1999 τεύχος Β). 
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στο Κέντρο Πρόληψης «Όραμα» 
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.  
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.  
Τροποποίηση της με αριθ. 7/2024 Απόφασης Δ.Σ. – Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.  
Συμπλήρωση της με αριθ. 11/2024 Απόφαση Δ.Σ.: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Αλμωπίας»  
Σύσταση επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου ΔΗ.ΚΕ.Α. 
Σύσταση επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου ΚΕ.Κ.Π.-Α.  
Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων και βεβαίωσης παραβάσεων του Δήμου Αλμωπίας 
Λήψη απόφασης σχετικά με την ορθή επανάληψη του αριθμού θέσης πωλητή λαϊκών αγορών – Τροποποίηση της με αριθ. 10/2022 Απόφασης Δ.Σ. 
Λήψη απόφασης σχετικά με την ανταλλαγή θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Αριδαίας 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2024 – Ιούνιος 2025 (με αριθ. 1/2024 Απόφαση Πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 6 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 
Εξωδικαστικός συμβιβασμός υπολογισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αριδαίας από την υπ’ αριθ. 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας, στο ΟΤ Γ 169 στα οικόπεδα με αριθμό 08 και 10.  
 Τροποποίηση των με αριθ.348/2011&33/2016 και της αριθ.3/2021 Αποφάσεων Δ.Σ. και Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών-αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας “Προσφορά Ζωής”.  
Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 2720/12-2-2024 εισήγησης της Δ/νσης Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοιν. Ομάδων Δήμου Αλμωπίας με θέμα : «Εισήγηση για άδεια χρήσης χώρου Μαγειρείου Παιδικού Σταθμού στη ΣΑΕΚ Αριδαίας, για χρήση από τις ειδικότητες Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας – Chef και Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» 
Έγκριση της με αριθ. 14/2024 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με τίτλο: «Σύσταση επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων» 
Έγκριση των με αριθ. 16/2023 & 17/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. περί Έγκρισης Ισολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2022 και απολογισμού 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Α. – Έγκριση Έκθεσης ορκωτού λογιστή ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2022 
Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ