ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ: Σεμινάρια για ανέργους – Αιτήσεις μέχρι 4 Νοεμβρίου

Πέλλα

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝ.ΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β –Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση των παρακάτω τεσσάρων (4) πράξεων.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ /ώρα (μικτά)

Οι αιτήσεις των ωφελούμενων και οι αναλυτικές προκηρύξεις  βρίσκονται στην ιστοσελίδα την ΑΝ.ΠΕ «www.anpe.gr/node/178»

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  
Εως και 04/11/2022 (ώρα 24:00) στο email της κάθε πρόσκλησης

 Πρόσκληση 01/2022 | Αρ. Πρωτ. 11282/10.10.2022 | ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072544 
«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – αυτοαπασχόλησης σε άνεργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού» 
Ως στόχος της Πράξης προσδιορίζεται η απόκτηση, από τους καταρτιζόμενους, γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς και η προετοιμασία τους ώστε να ξεκινήσουν δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, στους τομείς της Αγροδιατροφής και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αφορά 60 ανέργους που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της εγκεκριμένης περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ  για την Πέλλα. 
Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anpe.ekt01@gmail.com

 Πρόσκληση 02/2022 | Αρ. Πρωτ. 11283/10.10.2022 | ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072547 
«Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους ανέργους επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας»   
Ως στόχος της Πράξης προσδιορίζεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 20 ανέργων, ωφελουμένων, προκειμένου να μπορούν καλύτερα και επιτυχέστερα να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών στις οποίες απευθύνονται, καθώς και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.  
Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anpe.ekt02@gmail.com 
 
 Πρόσκληση 03/2022 | Αρ. Πρωτ. 11284/10.10.2022 | ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072549 
«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης, των δικτύων εφοδιασμού και διανομής, της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος»  
Ο στόχος της Πράξης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, 80 εργαζομένων όλων των κλάδων της περιοχής παρέμβασης, στα θεματικά πεδία της καινοτομίας, της διαχείρισης των τεχνολογικών αλλαγών, της εξωστρέφειας, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αξιοποίησης των ΤΠΕ. 
Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anpe.ekt03@gmail.com

 Πρόσκληση 04/2022 | Αρ. Πρωτ. 11285/10.10.2022 |  ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072551 
«Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στενευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας»  
Στόχος της Πράξης είναι η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων  των 60 άνεργων ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων και η  ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων. 
Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anpe.ekt04@gmail.com 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ