Οι κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στο Ελευθεροχώρι θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κεντρική Μακεδονία

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, στις 11.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

✔️  Έγκριση για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αύξησης του οικονομικού αντικειμένου για την συντήρηση των φυτών στο οδικό τμήμα (1) της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης της παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΤΜΗΜΑ 2)», (2020ΕΠ50800000). 
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση μερικής ανάκλησης της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την με αριθμό 443/01-08-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 682/Δ/22-08-2001) «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου “Οδικό κύκλωμα Κασσάνδρας Τμήμα Ποτίδαια-Καλλιθέα  από Χ.Θ. 6+357,36 έως Χ.Θ. 23+259,31» Π.Ε. Χαλκιδικής. 
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης της από 16-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008285707) Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” (Ανάδοχος) για το έργο «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με παράταση της προαναφερθείσας Σύμβασης, σύμφωνα με την περ.γ, παρ.1, άρθρο 132 ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 αυτής, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.   
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης της από 28-09-2021 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 3 (πρώην Τμήματος Γ) «Προμήθεια Αυτόματων Αναλυτών Αερίων Ρύπων» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στo Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών του Υποέργου 3 «Προμήθεια Αυτόματων Αναλυτών Αερίων Ρύπων» στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές έως τις 30 Μαΐου 2023. 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση 3ης Τροποποίησης της από 05-10-2021 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 5 (Τμήματος A «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα») του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στo Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, έως τις 30 Μαΐου 2023. 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης της από 24-03-2022 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 4 (πρώην Τμήματος Δ) «Προμήθεια συστημάτων βαθμονόμησης αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων (τεμ. 5)» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στo Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών του Υποέργου 4 «Προμήθεια συστημάτων βαθμονόμησης αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων» στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές έως τις 30 Μαΐου 2023. 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση αποδοχής της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας Νομαρχιακή Επιχείρηση Ολοκληρωμένων Δράσεων Ανώνυμη Εταιρεία «Ανώνυμη Εταιρεία Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε.» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ. Αρ. 81/08-12-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της αρ. 4/2023 (23SYMV012084329) Σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ημαθίας. 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. 

✔️  Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 300.000,00 €. 
Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας. 

✔️  Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για την κατασκευή οικίσκου κατασκήνωσης Ιεράς Μητρόπολης στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 110.000,00 €. 
Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης  της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» , για την υλοποίηση του έργου «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στο πλαίσιο άσκησης αγωγών για το κτηματολόγιο». 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. 

✔️  Έγκριση δωρεάς ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών – Π.Ε. Χαλκδικής. 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. 

✔️  Έγκριση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την επιστημονική, τεχνική, διοικητική, οικονομική και επικοινωνιακή υποστήριξη της ΠΚΜ στο πλαίσιο του έργου «Ενεργοποιώντας την Κυκλική Βιο-οικονομία σε Περιφερειακό Επίπεδο με Εδαφική Προσέγγιση – Deploying circular BIOecoNomies at Regional level with a territorial approach» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ”ROBIN”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (ΗΟRIZON EUROPE). 
Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.Μ.