Κοπή δένδρων & πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Πέμπτη 27 Απριλίου, στις 7 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

✔️  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2023. 
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 55/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 57/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 59/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 62/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 63/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α’197/2020) (αριθ. 67/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
✔️  Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πολυκάρπης 
✔️  Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας» 
✔️  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (αριθ. πρωτ. 4806/24-3-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 
✔️  Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας 
✔️  Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας 
✔️  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύει (αριθ. πρωτ.6624/19-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών) 
✔️  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύει (αριθ. πρωτ.6639/19-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών) 
✔️ Έγκριση ανάθεσης δαπάνης εργασιών μαγειρείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας 
✔️ Υποβολή πινάκων εγγράφων προς εκκαθάριση του αρχείου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας 
✔️ Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου στον Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου για την διεξαγωγή θεατρικής παράστασης. 
✔️ Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (αριθ. 23/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ