ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ: Ατομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (17/7)

Εδεσσα

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, και ώρες 10:30-15:30, στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΛΦΑ, Εγνατία 28, Έδεσσα, 58200, Πέλλα, θα πραγματοποιηθεί Εργαστήριο απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα απευθύνεται σε: 

✔️ άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,  
✔️ μέλη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις  
✔️ τους σε εκπροσώπους των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την ΠΚΜ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Εργαστηρίων για τα ανωτέρω άτομα.  

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση / κινητοποίηση των ομάδων αυτών, προκειμένου να αναγνωρίσουν, κατανοήσουν και αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΟ ή ΚΑΛΟ).

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.6 «Εργαστήρια απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Συνολικά θα υλοποιηθούν 9 Εργαστήρια, από 1 σε κάθε μια από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και 2 επιπλέον στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης.  

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κατερίνα Κώστα και την Νικολίνα Γκιουρτζή στο: 2310 804064  

 Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Εργο: “Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” 

Υποέργο 1: “Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία”

10:30 – 11:00 Εγγραφές  

11:00 – 11:45 Χαιρετισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πέλλας 
11:45 – 12:00 Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.  

Α’ Ενότητα: Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας 

12:00 – 12:20  «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» 
Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος 

✔️  Ορίζοντας την αναπηρία  
✔️  Θεωρητικές προσεγγίσεις της αναπηρίας: ιατρικό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο, δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας  

12:20 – 12:40 «Συμπεριληπτική γλώσσα για την αναπηρία & αποσαφήνιση βασικών εννοιών»  
Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος 

✔️  Ορθή ορολογία για την αναπηρία 
✔️  Προσβασιμότητα, πρόσβαση, καθολικός σχεδιασμός, εύλογες προσαρμογές, μορφές ζωντανής βοήθειας 

12:40–13:00  Ερωτήσεις – Συζήτηση 

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

Β’ Ενότητα: Το δικαίωμα στην εργασία και την απασχόληση

13:30-13:50 «Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις στην εργασία – Συχνά εμπόδια εργασιακής ένταξης»  
Αδαμάκη Καλλιόπη, Νομικός 
✔️  Άρθρο 21 & άρθρο 22 του Συντάγματος 
✔️  Άρθρο 27 της Σύμβασης  
✔️  Ίση μεταχείριση ν.4443/2016 και διακρίσεις 
✔️  Κατηγορίες εμποδίων εργασιακής ένταξης

13:50 – 14:10 «Ένταξη στην εργασία και απασχόληση»  
Λαζαρίδου Σοφία, Κοινωνιολόγος – Εργασιακή Σύμβουλος  
✔️  Βήματα για την ένταξη σε θετικά μέτρα δράσης  
✔️  Σύστημα ποσόστωσης: ν. 2643/1998, ν.4440/2016 & ν.4765/2021 
✔️  Κοινωνική επιχειρηματικότητα  
✔️  Ενδεικτικοί τρόποι αναζήτησης εργασίας 
✔️  Πρόγραμμα ΕΣΑμεΑ: «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση» (Υποέργο 4 Πράξης)

14:10 -14:30 «Φορείς Προώθησης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις»  
Λαζαρίδου Σοφία, Κοινωνιολόγος – Εργασιακή Σύμβουλος 
✔️  Ο Συνήγορος του πολίτη  
✔️  Παρουσίαση της Ε.Σ.Α.μεΑ 
✔️  Η υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» 

14:30- 15:00  Ερωτήσεις – Συζήτηση 

15:00 – 15:15  Συμπεράσματα – Κλείσιμο του Σεμιναρίου 

15:15 – 15:30 Ελαφρύ γεύμα