Η «Ανάπλαση κέντρου της Αριδαίας» στην Οικονομική Επιτροπή Αλμωπίας (18/8)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η επόμενη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 18 Αυγούστου, στις 10 π.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

✔️ Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2023.  
✔️ Διαβίβαση της αριθ. πρωτ.14030/10-08-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.  
✔️ Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.  
✔️ Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Αλμωπίας», έγκριση της αριθ. 09/2023 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης-Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  
✔️ Μερική τροποποίηση της με αρ. 82/26-04-2023 (ΑΔΑ ΨΠΠ9ΩΨΩ-Σ4Ζ)απόφασης ΟΕ περί Αποδοχής ποσού 44.000,00ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, βάση της από 10/08/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.  
✔️ Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023.  
✔️ Συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας».  
✔️ Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ