ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΔΙΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ (28/5)

Εδεσσα Ελλάδα Μακεδονία Νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση

Tην Τρίτη 28 Μαΐου, στη 1 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Εδεσσας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση 1ου & 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αριθμό συστήματος 347242 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων». (εισήγηση: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού),
 2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Μελέτης του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω
  αναπλάσεων». (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας),
 3. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2563 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 4. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 5. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 6. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2563 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 7. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 8. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 9. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2563 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 10. Έγκριση 1ης τροποποίησης Μελέτης του Έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση του
  διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως
  εστία πολιτιστικής & τουριστικής δραστηριότητας». (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
  Πολεοδομίας),
 11. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2563 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 12. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 13. Επιβεβλημένη ή όχι μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας για το όχημα ΚΗΙ2574 (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων),
 14. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (εισήγηση: Δ/νσης Διοι.
  & Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας),
 15. Τροποποίηση της με αριθμό 61/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «επικύρωση
  πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου εμβαδού 1.129τ.μ. στην Τ.Κ. Παναγίτσας» ως προς το τίμημα του μισθώματος (εισήγηση: Δ/νσης Διοι. & Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας), 16. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΗΦΗ Έδεσσας (εισήγηση: Δ/νσης Διοι. & Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας),
 16. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα Καισαρειανά
  (εισήγηση: Δ/νσης Διοι. & Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας),
 17. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) για 2 μήνες στα ΚΔΑΠ του Δήμου Έδεσσας (εισήγηση: Δ/νσης Προγ. Οργ. Πληρ. & Τοπικής Οικ. Ανάπ., Τμήμα Προγρ/σμού & Οργάνωσης).
 18. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας, αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 281283 για την προμήθεια με τίτλο «Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων» (εισήγηση: Επιτροπής Διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμού)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων (εισήγηση:
  Νομική Υπηρεσία)
 20. Ανακοίνωση αποφάσεων (εισήγηση: Νομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ