Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (23/1/2023) – TI AΠΑΝΤΑΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αγροτικά Αριδαία Ελλάδα Μακεδονία Νέα Πέλλα Πολιτική

📍 Γιώργος Καρασμάνης: Λύση στην αποκατάσταση των ζημιωθέντων πολιτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 23-1-2023 του Δήμου Αλμωπίας

Ο Γιώργος Καρασμάνης είχε καταθέσει Αναφορά στην Βουλή προς τους αρμοδίους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με αποκατάσταση των ζημιωθέντων πολιτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 23-01-2023.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε στον πρώην Υπουργό ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση θεραπείας του Δήμου Αλμωπίας από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και η υπηρεσία θα προβεί στην εκ νέου εξέταση αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου Αλμωπίας.

Ολόκληρη η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 1640/12.4.2024 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης, με θέμα «Αίτηση θεραπείας του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιωθέντων πολιτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 23.1.2023 με συνημμένα έγγραφα», σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτήν και στο βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 5808/2.3.2018 (Β’ 772) Κ.Υ.Α., η αρμοδιότητα της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.δ 57/1973 (Α’ 149), ασκείται από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, οι πληγέντες Δήμοι πρέπει να αποστείλουν το αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών εντός εξαμήνου από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής και στο αίτημα πρέπει να καταγράφεται το συνολικό ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης, ο αριθμός δικαιούχων ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης, το είδος της φυσικής καταστροφής και η ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

Δυνάμει του π.δ 77/ 2023 (Α’ 130), η αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ 57/1973 (Α’ 149) -ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών- μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 31 ΕΞ 202311.08.2023 (Β’ 5072) Κ.Υ.Α., η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθ. 33862/6.5.2019 (Β’ 1699) ομοία, ορίστηκε ότι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την επιχορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τις φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς -δυνάμει του π.δ 77/2023 (Α’ 130)- της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Δυνάμει της ιδίας Κ.Υ.Α., ορίστηκε ότι τα υποβληθέντα και υποβαλλόμενα αιτήματα στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών εντός του 2023 -πριν και μετά την έκδοση του π.δ 77/2023 (Α’ 130)- διεκπεραιώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τυχόν αιτήματα που δεν ολοκληρωθούν έως την λήξη του έτους 2023, διαβιβάζονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών -αναφορικά με την πληρότητά τους- στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι την έκδοση του π.δ 77/2023 (Α’ 130), διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ 77/2023 (Α’ 130).

Εν προκειμένω, ο Δήμος Αλμωπίας -με το υπ’ αριθ. 2056/1.2.2024 έγγραφό του- απέστειλε στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτημα επιχορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές που είχαν εκδηλωθεί στις 23.1.2023 και η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία που προαναφέρθηκε, ενημέρωσε -με το υπ’ αριθ. 12170/ΓΔστ1/16.2.2024 έγγραφό της- το Δήμο Αλμωπίας ότι δεν είναι αρμόδια να εξετάσει το αίτημα, καθώς το αίτημα έπρεπε να αποσταλεί εντός εξαμήνου από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμος Αλμωπίας απέστειλε στην υπηρεσία την υπ’ αριθ. 6446/3.4.2024 Αίτηση Θεραπείας, με την οποία αιτήθηκε την ακύρωση του εγγράφου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και την ικανοποίηση του αιτήματός του, αναφέροντας πως η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εσφαλμένα απάντησε ότι έπρεπε να κατατεθεί το αίτημα επιχορήγησης εντός εξαμήνου από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών γιατί ‘….η προθεσμία αυτή δεν τίθεται ως αποσβεστική στην ΚΥΑ…’.

Σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν…..».

Εν προκειμένω, στην υπ’ αριθμ. 5808/2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β΄772) και ειδικότερα στο άρθρο 2, αναφέρεται ότι «…Α) Οι Δήμοι αποστέλλουν αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών εντός εξαμήνου από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής στο οποίο αναγράφονται:…».

Η εν λόγω 6μηνη προθεσμία δεν χαρακτηρίζεται ως ενδεικτική και επομένως είναι αποκλειστική χωρίς την δυνατότητα παρέκκλισης από αυτήν. Από το με υπ’ αριθ. 9474/31-05-2023 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας με θέμα «Διαβίβαση πίνακα αιτήσεων των πληγέντων του Δήμου Αλμωπίας για τη φυσική καταστροφή της 23/1/2023» προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας προκύπτει ότι ο Δήμος έστειλε το αίτημα εντός της προθεσμίας αυτής, χωρίς να προκαλείται ακυρότητα εξαιτίας της αναρμόδιας υπηρεσίας στην οποία εστάλη.

Επίσης, ο Δήμος στην Αίτηση Θεραπείας αναφέρει ότι, επειδή με τις υπ’ αριθ. Α309/27.1.2023 και ΚΡΞ/499887/19.7.2023 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε έως και τον Ιανουάριο έτους 2024 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό του επιτρέπει την υποβολή αιτήματος αποκατάστασης των πληγέντων δημοτών καθ΄ όλη την περίοδο που διαρκεί αυτή η κατάσταση, κάτι που δεν προβλέπεται από καμία διάταξη.

Αναφέρει, ακόμη, ο Δήμος ότι εκ παραδρομής απέστειλαν τον σχετικό φάκελο με τους αιτούντες πληγέντες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και όχι στο σχετικό Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας προς το οποίο και απηύθυνε ο Δήμος Αλμωπίας το αίτημα επιχορήγησης, είχε την ρητή υποχρέωση να διαβιβάσει το αίτημα στο αρμόδιο, μέχρι 31-12-2023, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) «1.α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες….».

Ενόψει και της αρχής της ενότητας της Διοικήσεως, θεσπίζεται ρητή υποχρέωση της αναρμόδιας υπηρεσίας (“η υπηρεσία αυτή οφείλει”), να διαβιβάσει την εν λόγω αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία και μάλιστα εντός ορισμένης προθεσμίας και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο, χωρίς να προκύπτει ακυρότητα της αίτησης εξαιτίας κατάθεσής της σε αναρμόδια υπηρεσία ( 838/2021 ΑΠ, 15/2022 ΔΠΡ ΣΥΡΟΥ ). Εφόσον, λοιπόν, το αίτημα επιχορήγησης του Δήμου υποβλήθηκε εντός της 6μηνης προθεσμίας που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις ( Κ.Υ.Α. 5808/2018-ΦΕΚ Β΄ 772), ακόμη και κατά την περίπτωση όπου η υποβολή του αιτήματος έγινε προς αναρμόδια υπηρεσία, δεν προκύπτει ακυρότητα του αιτήματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, εν προκειμένω την μη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την υποβολή εμπροθέσμως του αιτήματος του σε αναρμόδια υπηρεσία (όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία από τον αιτών κατά την υποβολή της αίτησης θεραπείας), προκύπτει ότι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών εξακολουθεί, εφόσον τηρήθηκε η 6μηνη προθεσμία, και μετά την μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας, να έχει την υποχρέωση να εξετάσει το αίτημα επιχορήγησης του Δήμου Αλμωπίας ποσού ύψους σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (41.212,00€) ευρώ για την οικονομική ενίσχυση είκοσι (20) δικαιούχων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 36086/ΓΔστ7/02.05.20254 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αριθ. 6446/3.4.2024 Αίτηση Θεραπείας του Δήμου Αλμωπίας κατά της υπ’ αριθ. 12170/ΓΔστ1/16.02.2024 απορριπτικής απάντησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών και Κρατικής Αρωγής και η υπηρεσία θα προβεί στην εκ νέου εξέταση του υπ’ αριθμ. 2056/1-02-2024 αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου Αλμωπίας.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ