ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Ευνοϊκή ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αριδαία

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (τηλέφωνο 23840 24590) σας υπενθυμίζει ότι, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (αρ.αποφ.40/30-07-2020) με αφαίρεση όλων των προσαυξήσεων ή μέρους αυτών. 
Συγκεκριμένα, ισχύει: 
* Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)  
* Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)   
* Αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)  
* Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)  
* Αν εξοφληθούν σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)   
* Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) δόσεις, χωρίς απαλλαγή. 
Οι πολίτες του Δήμου μας, δύνανται να προσέλθουν στην έδρα της επίχειρησης, στο υπόγειο του Δήμου Αλμωπίας, ώστε να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με απαλλαγή όλων ή μέρους των τόκων έως και την λήξη των εκκαθαριστικών λογαριασμών  του έτους 2020. 
Η απόφαση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝ5ΦΟΚΩΚ-8ΜΦ καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.-Α (deyaalmopias.gr). 
Σας ευχαριστούμε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ