ΑΛΜΩΠΙΑ | «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
με ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του δήμου Αλμωπίας ότι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου, με την υπ’ αριθ. 142/2020 απόφασή του, ενέκρινε και αποφασίζεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87.  
Ειδικότερα: 
Μεταβιβάζονται οι αναφερόμενες κάτωθι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.,) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις α) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), β) του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) και γ) του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’134):  
• Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων όλων των εγκαταστάσεων κατηγορίας Β, που ιδρύονται στο δημοτικό – κοινοτικό οδικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού). 
• Χορήγηση άδειας απότμησης ή/και υποβιβασμού πεζοδρομίου. 
• Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων από τις πιλοτές και τους λοιπούς χώρους στάθμευσης οικοδομών. 
• Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµποδίου έµπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή παράνοµης στάθμευσης.  
• Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης, με/ή χωρίς την παραχώρηση θέσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος εντός συγκεκριμένου ωραρίου. 
• Παραχώρηση θέση στάθμευσης για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας καταστήματος. 
Το πλήρες κείμενο της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τον ΑΔΑ: ΩΛΛΠΩΨΩ-ΥΡΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (dimosalmopias.gov.gr), ενώ παράλληλα έχει τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Αριδαίας. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ