Για τη βελτίωση υποδομών άρδευσης συζητά η Οικονομική Επιτροπή Αλμωπίας

Αριδαία

Διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αλμωπίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30 μ.μ.

Τα 26 θέματα ημερήσιας διάταξης που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

– 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021  

– ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  

– Εξέταση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών (Α.Ε.Π.Π.) του Πασχαλίδη Γεωργίου του Ιωάννη κατά της 323/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» στην εταιρεία «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ».  

– Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ  ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»  

– «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»    

– Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ– ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”  

– «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»   

– Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας» και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν.4412/16 (άρθρο 4 του Ν. 4178/2021) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

– Παράταση (2ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)».  

– Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  

– Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.»   

– Έγκριση πρακτικού για την διεξαγωγή της προφορικής, ανοικτής, μειοδοτικής δημοπρασίας του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ , της με αρ. πρωτ. 11797/06-07-2021 Διακήρυξης Μίσθωσης Ακινήτου (επαναληπτική) για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Εξαπλατάνου.  

– Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”  

– «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

– Έγκριση ή μη πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

– Έγκριση ή μη πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>.  

– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου”  

– Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

– Διαβίβαση για έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ου  τα.Α.Π.Ε.  του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”.  

– Διαβίβαση για έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”.  

– Λήψη απόφασης για παράσταση δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου  

– «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΓ745/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Βέροιας»  

– «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου  αναφορικά  με την αριθ.63/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Έδεσσας»  

– «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.15224/1-9-2021 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 49/2019 απόφαση Ο.Ε.)»  

– Αποστολή της αριθ. 26/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α   για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.  

– Αποστολή της αριθ. 31/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α   για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.