Υπουργείο Ανάπτυξης: Τροπολογία για Εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Οικονομία

Σειρά διατάξεων, που μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, και προβλέπουν τη σύσταση μονάδας παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, περιλαμβάνει τροπολογία (1109/85) του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, (1) Ορίζεται ότι ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) οικονομικού έτους 2022, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία “πιστώσεις υπό κατανομή”, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.

Επίσης: (2) Προβλέπεται ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δαπάνες πράξεων που υλοποίησαν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις, ως δικαιούχοι της προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και για όσες έχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχει καταβληθεί μέρος των προς ανάκτηση ποσών, η ρύθμιση εφαρμόζεται για το μη καταβληθέν ποσό.

Ακολούθως (3) τροποποιούνται —συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4314/2014 και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης, από το Π.Δ.Ε., του κόστους της υπερωριακής απασχόλησης και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με το άρθρο 4 της τροπολογίας

– (4.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ — ΕΣΕΕ), επιπέδου Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α.

(4β) Καθορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της νεοσυσταθείσας οργανικής μονάδας,

(4γ) Το προσωπικό της ΜΟΝ – ΕΣΕΕ ανέρχεται σε επτά (7) άτομα. Η ΜΟΝ-ΕΣΕΕ στελεχώνεται κατά προτεραιότητα με απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού από τις αναφερόμενες μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

(4δ) Η ΜΟΝ — ΕΣΕΕ υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) και δύναται να υλοποιεί ως δικαιούχος, πράξεις τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων., και

(4ε) Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, καταργείται η Τεχνική Γραμματεία (άρθρο 3 της υπ’ αρ. 24448/2021 υ.α.- μη αμειβόμενη), η οποία είχε συσταθεί για την υποστήριξη του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Με το άρθρο 5

(5α) Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. των πάγιων λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου τομέα που αφορούν σε μισθολογικές, λειτουργικές και λοιπές δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., των Ειδικών Υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.Α. και των Κοινών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, και

(5β) Απαλείφεται η ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη των συνιστώμενων, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), αποθεματικών, για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με το 6ο άρθρο ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) ως αρμόδια για τον συντονισμό των οριζόμενων Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Π.Α.

Με το 7ο άρθρο αίρεται η δυνατότητα ορισμού των μνημονευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών, ως Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τ.Π.Α. και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Π.Π.Α.).

Τέλος, με το 8ο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 134 του ν.4635/2019 ως προς τον προσδιορισμό του ύψους του προϋπολογισμού του τομεακού προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας καθώς και του αντίστοιχου άξονα των επιμέρους προγραμμάτων του Ε.Π.Α. Συγκεκριμένα, αυτό ορίζεται ως το προβλεπόμενο ποσοστό (μέχρι το 1%) επί του προϋπολογισμού του Ε.Π.Α., αντί επί των συνολικών πιστώσεων του Ε.Π.Α. που ισχύει, κατά περίπτωση, κ.λπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ετικέτα: