Εδεσσα: Η οικονομική επιχορήγηση στη ΔΗΚΕΔΕ στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Την ίδια μέρα, με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εδεσσας.

Συγκεκριμένα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, στις 10 π.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Επανασυζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση δικογράφου

Αποδοχή όρων δανείου για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Έδεσσας (Παναγίτσας και Ριζαρίου), ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας δημότη της Έδεσσας.

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 264 αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Άρνισσας

Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Μαργαρίτας της Κοινότητας Σωτήρας.

Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Σπίτι του Βαροσίου (πρώην οικία Τσάμη) στη ΔΗΚΕΔΕ.

Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Μύλο του Σαλαμπάση στη ΔΗΚΕΔΕ.

Έγκριση της αριθ.64/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019- συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος, χρήσεως 2019 του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας».

Έγκριση της αριθμ. 66/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

Επιστροφή και παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Έδεσσας.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμου Έδεσσας.

Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους»

Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Μ. Αλεξάνδρου»

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός Σταθμός)»

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Άρνισσας»

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοιχία αντιστήριξης δημοτικών οδών στην ΔΕ Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 4/2020)

Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός έδρας.

Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021

Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Έδεσσας

Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022».

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων των υποέργων 3 και 4 της πράξης “Έδεσσα City Branding”

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης: «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού – τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας»

Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022

Απόδοση μίσθιου του δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Άγρα

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 2532 αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Άρνισσας

Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας».

Έγκριση 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή αθλητικού κέντρου στη θέση “Πασά – Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας»

Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού Καταρρακτών Δήμου Έδεσσας»