Ημέρα συνεδριάσεων η Δευτέρα 31/1 για το Δήμο Πέλλας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ερχόμενη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου είναι ημέρα … συνεδριάσεων για το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, αφού θα συνεδριάσουν, το πρωί (12.30 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πέλλας και το απόγευμα (7.30 μ.μ.) το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικότερα:

Οικονομική Επιτροπή (τηλεδιάσκεψη)

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022

Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση

Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ. Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)

Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας  για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας 2021-2022», Προϋπολογισμού: 103.591,60€ χωρίς Φ.Π.Α. Α.Μ. 21/2021

Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ. Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ. Πέλλας για το έτος 2022», Α.Μ.23/2021, Πρ/μου:176.645,81€

Παραλαβή μελέτης «Δημιουργία Ιστορικής Διαδρομής-ανάδειξη μνημείων και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δ. Πέλλας

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ. Πέλλας 2020»

Ανάκληση της αριθ.8/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην περιφερειακή οδό ανατολικά του οικισμού Ραχώνας του Δ.Πέλλας

Διαγραφή ή μη, οφειλής

Μερική διαγραφή ή μη, οφειλών

Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλής

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ

Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου

Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 €

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.823.722,83 €

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ.4), πρ/σμού: 48.139,91 €

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου

Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου:: «Κατασκευή Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Κύρρου»

Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και ορισμός νέου προέδρου.

Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας

Καθορισμός των ΚΑΕ πρ/σμού 2022 σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής

Έγκριση της με αριθμ. 333/2021 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου, οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας

Συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης: α) για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού επίπλων , β) για την καταστροφή πάγιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γ) για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και δ) για την καταστροφή πάγιου αθλητικού εξοπλισμού

Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών

Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ν. 4497/2017