Πανεπιστήμια: Υποτροφίες έως 6.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

Παιδεία

Υποτροφίες για πανεπιστήμια ύψους μέχρι 6.000 ευρώ προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – ’20, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, στις 15:00, στη διαδικτυακή εφαρμογή https://ams.iky.gr

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι υποτροφίες ανέρχεται σε:

Πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και

Τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά

Προτού προχωρήσουν στην αίτηση για τις υποτροφίες, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και το Παράρτημα αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κτλ) παρέχονται από τα τηλέφωνα 210-3726357, -358, -360, -371, -383, -397, -408 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση https://www.iky.gr/support/

Με την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα πρέπει να πατηθεί «Άνοιγμα νέου αιτήματος» και στην επόμενη οθόνη, στο «Θέμα Βοήθειας», να επιλεγεί «Προπτυχιακές Υποτροφίες / Διοικητική υποστήριξη / Όροι, δικαιολογητικά, προθεσμίες».

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κτλ), παρέχεται μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

Ετικέτα: