Εργα και ασφαλτοστρώσεις στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί, την ερχόμενη Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στη 1 μ.μ., η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.  

Διαβίβαση πρακτικών διενέργειας /αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», συγκεκριμένα για την «ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 19ΤΝ» & «ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.  

Διαβίβαση ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων  

Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

Έγκριση της με αρ. 2/2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

Έγκριση της με αρ. 3/2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  

Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο “wa-mbrella”.  

Παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και Δήμου Αλμωπίας για ανάθεση της μελέτης «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής» της πράξης με ακρωνύμιο “wa-mbrella”.  

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης»  

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης»  

Αποστολή της αριθ. 01/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.  

Αποστολή της αριθ. 02/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.  

Αίτημα παράτασης ως προς την παράδοση μέρους του εξοπλισμού πληροφορικής της αριθμ.13.370/30-07-2021 σύμβασης.  

Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της εταιρείας ERGOTRAK για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ.» και την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 Κ.Μ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ»  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ