Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας – Συνεδρίαση δια περιφοράς

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, στις 12 μ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απόφαση / Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 των πράξεων που θα αιτηθεί  ο Δήμος Αλμωπίας για χρηματοδότηση στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»