Δήμος Πέλλας: Προσλήψεις, κατασκευές έργων & κοπή δένδρων

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ημέρα συνεδριάσεων, αύριο, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, στο Δήμο Πέλλας, αφού θα συνεδριάσεων τόσο η Οικονομική Επιτροπή όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικότερα:

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πέλλας θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 11 π.μ., με θέματα:

Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δ.Πέλλας για το οικονομικό έτος 2020

Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δ.Πέλλας, έτους 2022

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πέλλας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την πολεοδόμηση των στρατοπέδων Καψάλη και Φιλιππάκου της Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της αριθ.25134/2021 σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δ.Πέλλας»

Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων δαπανών σε Κοινοπραξία ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καθώς και με τηλεδιάσκεψη, στις 7.30 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018)

Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00 Α.Μ. 33/2018.

Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας 2020, Α.Μ. 9/2020.

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας.

Καθορισμός κόκκινου περιγράμματος με χαρακτηρισμό «χώρος αναψυκτηρίου», εντός του χώρου πρασίνου στο Ο.Τ 85 στα Γιαννιτσά.

Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας

Εκμίσθωση αστικού ακινήτου

Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων

Έγκριση εργασιών καθαρισμού μισθωμένου αγροτεμαχίου.

Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Πέλλας για το 2022

Έγκριση της με αριθμ. 52/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την κοπή δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας