Η Θ. Τζάκρη για το επίδομα των δασικών υπαλλήλων

Πολιτική

Με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του ΓΛΚ προτείνεται η περικοπή του επιδόματος στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασικοί υπάλληλοι προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υποχρεώνονται να παραμένουν και να διανυκτερεύουν στο δάσος κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες καθώς και αντίξοες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνυπέγραψε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία τους ρωτούν:

(1) για τις προθέσεις τους να προβούν στην περικοπή και μείωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τους δασικούς υπαλλήλους,

(2) για τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η Διυπουργική Επιτροπή για την διάκριση και εξαίρεση μεγάλου αριθμού των δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

(3) τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της για την βαθμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δασικοί υπάλληλοι και

(4) για το πότε θα προχωρήσουν σε ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό και πόρους. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Εσωτερικών 
Οικονομικών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Η κυβέρνηση προωθεί την περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους;»

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του ΓΛΚ, προτείνεται η μείωση ή ακόμα και η περικοπή του επιδόματος στους υπαλλήλους (δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες) των δασικών υπηρεσιών της χώρας. 

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους δασικούς υπαλλήλους καθώς, σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, προτείνεται η διάκριση και εξαίρεση μεγάλου αριθμού των δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος. Ήδη, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην γνωμοδότηση της Επιτροπής η Π.Ε.Δ.Δ.Υ., η Ε.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Δ.Δ.Υ άλλα και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Οι δασικοί υπάλληλοι ασχολούνται με την δασοπροστασία της χώρας στην οποία συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.1845/1989 «α) Η προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, των ως αναδασωτέων χαρακτηριζόμενων εδαφών, των αλσών και πάρκων αναψυχής, των εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, των υπό καθεστώς προστασίας υπαγομένων σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και την παράνομη κατάληψη, οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος

β) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά

γ) Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας που προσβάλλει τα δάση, τις τεχνητές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση

δ) Η φύλαξη των δημόσιων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των δασικών φυτωρίων, των έργων δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων διευθετήσεως λεκανών απορροής χειμάρρων και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, των επιφανειών στις οποίες ενεργούνται δασικές ερευνητικές εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής ανάπτυξης και εξυπηρέτηση

ε) Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις μεταφορές δασικών προϊόντων διατάξεις

Στ) Η περίφραξη δασών δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η τοποθέτηση οροσήμων και ρυθμιστικών, υπομνηστικών και πληροφοριακών πινακίδων και η φύλαξη αυτών από παράνομες μετατοπίσεις και φθορές

ζ) Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές μελετών αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων

η) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας κα των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών»

Από την περιγραφή του αντικειμένου της δασοπροστασίας προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι οι δασικοί υπάλληλοι καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες συνθήκες και παράλληλα η υποστήριξη του έργου τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεώνονται να παραμένουν και να διανυκτερεύουν στο δάσος υπό αντίξοες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Η προστασία των δασών από καταπατήσεις, λαθροθηρίες, και λαθροϋλοτομίες φέρνουν τους δασικούς υπαλλήλους πολλές φορές αντιμέτωπους με ανθρώπους που παρανομούν και ενίοτε οπλοφορούν και έχουν σημειωθεί περιστατικά σωματικής βίας και απειλών σε βάρος τους. Ακόμη, η φυσική παρουσία τους που είναι επιβεβλημένη στο πεδίο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιστατικά δασικών πυρκαγιών εντείνει τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η προωθούμενη περικοπή ή μείωση του επιδόματος στους δασικούς υπαλλήλους έρχεται την στιγμή που με τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ δημιουργείται σώμα Δασοκομάντος που έχει ως αντικείμενο την δασοπροστασία και την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων δηλαδή έργα που μελετά και εκτελεί η Δασική Υπηρεσία και ενώ ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η κάθετη υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχε εξαγγελθεί με τυμπανοκρουσίες τον Αύγουστο του 2021 και δεν έχουν ενισχυθεί με προσωπικό δυναμικό οι υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες.

ΕΠΕΙΔΗ οι δασικοί υπάλληλοι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες συνθήκες και η εκτέλεση του έργου τους προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας μας.

ΕΠΕΙΔΗ η προωθούμενη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που δικαιούνται συνεπάγεται την μείωση των αποδοχών τους και υποτίμηση των συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν στην περικοπή και μείωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τους δασικούς υπαλλήλους;

Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η Διυπουργική Επιτροπή για την διάκριση και εξαίρεση μεγάλου αριθμού των δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας;

Ποια στοιχεία έλαβε υπόψη της για την βαθμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί οι εργαζόμενοι;

Πότε θα ενισχύσουν τις Δασικές Υπηρεσίες με προσωπικό και πόρους»;