ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: Ρυθμίστε τις οφειλές σας μέχρι 31 Ιουλίου

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ΔΕΥΑΕ Έδεσσας αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευθύνη της προς όλους τους καταναλωτές συνδρομητές της, που λόγω των τελευταίων συγκυριών αναγκάστηκαν να παραμελήσουν την πληρωμή λογαριασμών  τους προχώρησε με την υπ’ αριθ. 25/18-2-2022 απόφαση του Δ.Σ της σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες της.

Η ανάγκη για τη συμπαράστασή μας σε κάθε οικογένεια που γνώρισε την  οικονομική κρίση  και την εποχή της πανδημίας, μας δίνει έστω και λίγη χαρά για την βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν όλοι οι οφειλέτες της που μπορούν να ρυθμίσουν τα οφέλη  τους από εφάπαξ καταβολή έως 36 δόσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα:

Οφειλές προς τη Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Έδεσσας, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 28.02.2022, μπορούν, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία της Επιχείρησης, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις νόμιμες προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, ή σε δύο (2) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από τριάντα ευρώ (30 ευρώ), με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),

γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%),

Στη ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης α) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, β) εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση, γ) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως και την 31.07.2022.

H αίτηση υποβάλλεται και η διαδικασία διεκπεραιώνεται στο γραφείο (1) της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ επί της οδού 18ης Οκτωβρίου 18 στην Έδεσσα, από της 07:30 έως 13:30.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε
Ο Πρόεδρος
Χατζόγλου Ιωάννης