Πόσες είναι και πού οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό μας

Υγεία

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας γνωστοποιεί τις κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων, που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.  

Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, είναι οι εξής:

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

*όπου αναφέρεται «αναμονή» σημαίνει ότι έχουν δοθεί οι θέσεις με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις, και ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτιστεί το φαρμακείο. 

Επισημαίνουμε τα εξής: 

✔️  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης).  

✔️  Σύμφωνα με τον Ν.4715/20 άρθρο 29 και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις (4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων. Επίσης σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία(1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να 
παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, επί ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.

✔️  Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64 και του Ν.4999/22 άρ.50. 

✔️  Σε εφαρμογή του άρθ. 29 παρ.3 του Ν.4715/20, ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν, η αίτηση ακυρώνεται.  

Σε δεύτερο χρόνο και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι, θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον ισχύον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

✔️  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 (Ν. 4272/14/άρ.30) 

✔️  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddygeiaspellas@pella.gr 
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, και 23813 51231.