ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας»

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πιστώσεις ΠΔΕ με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571
ΚΑΕ 64.7333.280
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9730/28-07-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
προκηρύσσει

1. Ο Δήμος Έδεσσας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», προϋπολογισμού (800.000,00 €) οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Οδοποιία 465.532,00 €
Άθροισμα 465.532,00 €
ΓΕ & ΟΕ (18%) 83.795,76 €
Άθροισμα 549.327,76 €
Απρόβλεπτα (15%) 82.399,16 €
Άθροισμα 631.726,92 €
Αναθεώρηση 13.434,37 €
Άθροισμα 645.161,29 €
ΦΠΑ (24%) 154.838,71 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00 €

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr.

4. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

5. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-8-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, γραφείο 7 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

6. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτών (12.903,23 €) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης.

15. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας του έτους 2022, με την ένδειξη: Κ.Α.64.7333.280, με τίτλο «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας».

16. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αναλυτικής Διακήρυξης.

17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Έδεσσας με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ