Προσλήψεις από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Μακεδονίας

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει την πρόσληψη 58 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διαρκέσουν για 12 μήνες.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού – 2 θέσεις
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – 1 θέση
ΠΕ Δασκάλων – 1 θέση
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 1 θέση
ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
ΤΕ Εργοθεραπείας – 1 θέση
ΤΕ Φυσιοθεραπείας  – 1 θέση
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων – 11 θέσεις
ΔΕ Βοηθών Εργοθεραπευτών – 1 θέση
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού – 1 θέση
ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών – 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – 5 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚΜ, υπόψη κας Τσιώτσιου Σ. (τηλ. επικ.: 2313054852 εσωτ.:
124).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ετικέτα: