Η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ προτεραιότητα για το Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εκτακτη και διαδικτυακή θα είναι η σημερινή (31/8) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας. Θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ.

Το θέμα που θα συζητήσουν είναι το εξής: 

«Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 30/08/2022 Υπεύθυνης Δήλωσης (α. π. 14473-31/08/2022 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ», προσωρινό ανάδοχο για το «Τμήμα 2: Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη για τον Δήμο Αλμωπίας» του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης / θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299))»

Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλμωπίας αναφέρει, επίσης, τα εξής:

Το επείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με την αριθ. 14482/31-8-2022 εισήγηση του Δημάρχου Αλμωπίας, ως εξής: 

“ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 

Την έλλειψη αποθεμάτων σε καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου Αλμωπίας  

Την επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία του εργοταξίου, ήτοι την μετακίνηση των απορριμματοφόρων, των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων του στόλου του Δήμου.

Την επικείμενη ολοκλήρωση της τρέχουσας σύμβασης των καυσίμων κίνησης

Το γεγονός ότι οι διαδικασίες διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών είναι χρονοβόρες

Την υπ’ αριθ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»  

Τα λοιπά έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω σύμβαση προμήθειας  

Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί μία και μοναδική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2: «Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη για τον Δήμο Αλμωπίας»

Την υπ’ αριθ. 16/2022 Πράξη – α.π. 48654-30/8/22 έγγραφο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Την παραγράφου 3.3.2 της 9150/2022 Διακήρυξης, και λόγω ανοικτής διαδικασίας άνω του ορίου, η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και αφού υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.

Την αριθ. πρωτ. 14451-30/08/2022 Πρόσκληση στον οικονομικό φορέα «ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ» προσωρινό ανάδοχο για το «Τμήμα 2: Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη για τον Δήμο Αλμωπίας» του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299)) για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία εστάλη στις 30/08/2022 μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία»

Την από 30/08/2022 Υπεύθυνη Δήλωση (α.π. 14473-31/08/2022 εισερχομένου) του προσωρινού αναδόχου – οικονομικού φορέα «ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ» προσωρινό ανάδοχο για το «Τμήμα 2: Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη για τον Δήμο Αλμωπίας» του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299)) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, και η οποία υπεβλήθη στις 30/08/2022 μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» του α/α 162299 του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
12. Την αρ. πρωτ. 14475-31/08/2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Λόγω επειγουσών αναγκών ανεφοδιασμού του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, και σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως συνεδριάσετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/08/2022, και ώρα 13:00 μ.μ. με ένα και μοναδικό θέμα:  

«Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 30/08/2022 Υπεύθυνης Δήλωσης (α. π. 14473-31/08/2022 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ», προσωρινό ανάδοχο για το «Τμήμα 2: Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη για τον Δήμο Αλμωπίας» του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299))»”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ